Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Zamysłów za rok 2009

W okresie sprawozdawczym Rada wraz z Zarządem Dzielnicy Zamysłów obyła 14 protokołowanych posiedzeń. W trakcie spotkań podjęto 20 uchwał dotyczących miedzy innymi działalności gospodarczo-kulturalnej oraz rozdysponowania środków finansowych Rady.