Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Zamysłów za rok 2009

W okresie sprawozdawczym Rada wraz z Zarządem Dzielnicy Zamysłów obyła 14 protokołowanych posiedzeń. W trakcie spotkań podjęto 20 uchwał dotyczących miedzy innymi działalności gospodarczo-kulturalnej oraz rozdysponowania środków finansowych Rady.

Zestawienie podjętych uchwał w okresie sprawozdawczym:

Lp. Nr uchwały Dotyczy Wartość (zł)
1 1/2009 Druk Biuletynu Rady dzielnicy 500,00
2 2/2009 Zakup materiałów biurowych dla Rady Dzielnicy 1 000,00
3 3/2009 Współorganizacja koncertu pamięci Jozefa Cyran 150,00
4 4/2009 Organizacja Spotkania karnawałowego 700,00
5 5/2009 Organizacja Dnia Dziecka przez Rade dzielnicy na Zamysłowie 1 500,00
6 6/2009 Organizacja spotkania wielkanocnego dla członków Rady dzielnicy Zamysłów 50,00
7 7/2009 Druk plakatów z życzeniami Rady Dzielnicy Zamysłów 50,00
8 8/2009 Zakup wiązanki pogrzebowej 100,00
9 9/2009 Dofinansowanie wycieczki do Wisły organizowanej przez Rady Dzielnicy Zamysłów 1 000,00
10 10/2009 Organizacja festynu na Zamysłowie 8 000,00
11 11/2009 Dofinansowanie organizacji turnieju SKATA na Zamysłowie 400,00
12 12/2009 Organizacja Dnia Seniora na Zamysłowie 2 000,00
13 13/2009 Zakup szyby do gabloty Rady Dzielnicy Zamysłów 461,16
14 14/2009 Organizacja Mikołaja dla dzieci na Zamysłowie 2 000,00
15 15/2009 Zakup materiałów biurowych dla Rady Dzielnicy Zamysłów 1 000,00
16 16/2009 Zakup kartek świątecznych na potrzeby Rady Dzielnicy Zamysłów 500,00
17 17/2009 Potrzeby Rady Dzielnicy Zamysłów 200,00
18 18/2009 Organizacja Biesiady Rodzinnej na Zamysłowie 3 000,00
19 19/2009 Organizacja spotkania opłatkowego dla członków Rady Dzielnicy Zamysłów 200,00
20 20/2009 Dofinansowanie Organizacji Biesiady Rodzinnej na Zamysłowie 200,00

Wykaz najważniejszych wykonanych prac w okresie sprawozdawczym w Dzielnicy Zamysłow:

 1. Oświetlenie drogi oraz przejścia dla pieszych na ul. Wodzisławskiej oraz Niedobczyckiej
 2. Progi spowalniające wraz z ich oznakowaniem na ul.Witosa
 3. Lustro drogowe na łuku ulicy Nacyńskiej i Dolnej
 4. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w dzielnicy
 5. Utylizacja dzikich wysypisk smieci
 6. Przegląd rzek i cieków wodnych w dzielnicy
 7. Akcja zima odśnieżanie dróg
 8. Prace związane z odsuszeniem budynku Przedszkola nr6
 9. Wykonanie schodów oraz piłkołapów przy boisku szkolnym od strony ul.Gołebiej
 10. Utwardzenie drogi system gospodarczym bocznej ul. Hożej
 11. Czyszczenie osadnika wód deszczowych z ciekiem wodnym u państwa Zydek
 12. W obrębie ul. Dolnej i Szkoły podstawowej nr6 przycięcie drzew
 13. Naprawa nawierzchni dróg w dzielnicy

Wydarzenia kulturalne w Dzielnicy Zamysłów:

 1. Spotkanie karnawałowe Rady dzielnicy w restauracji PRIMA
 2. Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej nr 6 oraz Przedszkolu nr6
 3. Wycieczka Rady dzielnicy do Wisły
 4. Festyn Zamysłowski
 5. Turniej Skata
 6. Dzień Seniora w Dzielnicy Zamysłów
 7. Spotkanie z Mikołajem dzieci z szkoły i przedszkola nr6
 8. Biesiada rodzinna w Dzielnicy
 9. Udział w regatach

Wykaz dofinansowań do zadań kulturalnych opisanych wyżej:

Lp. Zadanie Wykorzystana kwota dofinansowania (zł)
1 Ad. 1 700,00
2 Ad. 2 1.461,45
3 Ad. 3 535,00
4 Ad. 4 6.703,46
5 Ad. 5 398,89
6 Ad. 6 966,63
7 Ad. 7 1.622,31
8 Ad. 8 3.350,06
9 Ad. 9 300,00

Ważniejsze wydarzenia dotyczące działalności Rady i Zarządu Dzielnicy Zamysłów w okresie sprawozdawczym.

– W czasie trwania festynu zamysłowskiego Rada Dzielnicy zorganizowała zbiórkę pieniędzy przeznaczonych na zakup motocykla ratunkowego dla mieszkańców Rybnika. Koordynatorem tej akcji jest pan Leszek Gęborski, któremu przekazano protokólarnie uzbieraną kwotę w wąskości 518,08 zł .
– Członkowie Rady oraz Zarządu dzielnicy uczestniczyli w wielu spotkaniach z władzami miasta Rybnika, miedzy innymi w spotkaniu dotyczącym przekazania pomieszczeń przeznaczonych na statutową działalność Rady i Zarządu Dzielnicy Zamysłów. Decyzją Rady i Zarządu Dzielnicy Zamysłów z przejęcia pomieszczeń zrezygnowano.
– Zarząd Dzielnicy uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami dzielnic południowych miasta Rybnika, którego głównym tematem był problem związany z powstającymi korkami na ul. Wodzisławskiej.
– Na posiedzeniu Rady Dzielnicy w dniu 11 stycznia 2010 roku został złożony wniosek w formie pisemnej podpisany przez 10 radnych dzielnicy Zamysłów dotyczący odwołania Przewodniczącego Zarządu pana Ireneusza Jajko z pełnionej funkcji. Po głosowaniu wniosek został przyjęty a pan Ireneusz Jajko odwołany z pełnionej funkcji.

Kończąc składamy serdeczne podziękowania panu Prezydentowi Miasta Rybnika, pracownikom Urzędu Miasta Rybnika, pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 presonelowi szkoły, członkom Rady i Zarządu Dzielnicy Zamysłów. Dziękujemy za wsparcie działań Rady, za angażowanie się w działalność Rady, za okazywaną życzliwość i pomoc za wszelkie działania zmierzające ku temu aby mieszkańcy naszej dzielnicy byli dumni i zadowoleni z faktu zamieszkiwania w dzielnicy Zamysłów.

Zestawienie finansów Rady Dzielnicy Zamysłów za rok 2009

Przychody :
1) saldo konta budżetowego na dzień 01.01.2009 10330,00

Wydatki:

Organizacja Dnia Dziecka 1461,45
Organizacja Festynu 6703,46
Dzień Seniora 966,63
Mikołaj dla dzieci SP i Przedszkola nr6 1622,31
Koszulki dla Rady dzielnicy 488,00
Turniej Skata 398,98
Wymiana szyby w gablocie RD 461,16
Koszt założenia strony internetowej 12,20
Biesiada zamysłowska 3350,06
Koncert pamięci J.Cyrana 150,00
Spotkanie karnawałowe RD 700,00
Spotkanie opłatkowe 200,00
Dofinansowanie wycieczki RD 535,00
Materiały biurowe 1468,13
Szkolenie Rad Dzielnic (koszt poczęstunku) 48,00
Pozostałe wydatki( kwiaty, kawa) 174,70
Regaty Rad dzielnic Puchar Prezydenta Rybnika 300,00
Suma wydatków 19040,08
Środki budżetowe 9958,40
Środki własne 9081,68

Saldo na dzień 31.12.2009
W tym:
Środki budżetowe 371,60
Środki własne 4559,50

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

R E K L A M A
stat4u