Obwieszczenie z dn. 27.07.2010

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 508/XXXVII/2009 z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów oraz art. 39, 40 i 54 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów, obejmujących obszar północnej części miasta od ulicy Mikołowskiej do ulicy Rudzkiej w Rybniku, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 16 sierpnia 2010r. do 13 września 2010r. w siedzibie Urzędu Miasta Rybnika, 44-200 Rybnik, ul. Zamkowa 5 – sala nr 1 w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach od 900 do 1200 oraz w czwartki w godzinach od 1400 do 1700.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 września 2010r. o godzinie 1600 w siedzibie Urzędu Miasta Rybnika, 44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2- sala nr 264.

Główny projektant planu będzie pełnił dyżur w siedzibie Urzędu Miasta Rybnika, 44-200 Rybnik, ul. Zamkowa 5 – sala nr 1 w dniach od 6 września 2010r. do 13 września 2010r. w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godzinach od 900 do 1200 oraz w czwartek w godzinach od 1400 do 1600.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi dotyczące projektu planu należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Rybnika, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 października 2010r. Zgodnie z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi dotyczące prognozy, należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Rybnika, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Rybnika, przy ulicy Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku lub za pomocą środków komunikacji, elektronicznej na adres architektura@um.rybnik.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 października 2010r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Rybnika.

PREZYDENT MIASTA
Adam Fudali