Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Zamysłów za rok 2012

W okresie sprawozdawczym odbyło się 10 protokołowanych zebrań Rady oraz 11 posiedzeń Zarządu Dzielnicy Zamysłów. Podjęto 16 uchwał, które dotyczyły działalności gospodarczo – kulturalnej Rady Dzielnicy.