Notatka ze spotkania mieszkańców w sprawie planowanej przebudowy ul. Jarzynowej

            Przewodnicząca Rady Dzielnicy Zamysłów – Danuta Hanak – powitał zebranych – lista obecności w załączniku. Danuta Hanak odczytała notatkę ze spotkania mieszkańców w UM Rybnik, które odbyło się 29 października 2015 r. i zapytała czy ktoś chce się w te sprawie wypowiedzieć. Mieszkańcy poinformowali, że nie przygotowali jeszcze odpowiedzi, wstrzymując się do dzisiejszego zebrania, aby wypowiedzieć się w tej sprawie mogły także osoby które nie posiadają gruntów pod tę drogę, ale są mieszkańcami ul. Jarzynowej. Przewodnicząca Rady podkreśliła, że należy wypracować stanowisko i napisać pismo do Urzędu Miasta.

            Jedna z mieszkanek zapytała o możliwe opcje budowanej drogi. Odpowiedzi udzielił Sebastian Adamski, który z racji posiadanej wiedzy i doświadczenia wystąpił w charakterze fachowca. Wyjaśnił, że ma to być droga podobnej klasy jak ul. Pod Lasem, co wiąże się z ewentualnym jej przebiegiem przez nieruchomości mieszkańców oraz że miasto może posłużyć się ustawą, na mocy której może wywłaszczyć z części gruntów. Podkreślił, że trzeba spróbować wypracować jakiś kompromis z UM, tak żeby szerokość budowanej drogi nie skutkowała wejściem na tereny działek mieszkańców.

            Padło pytanie czy projekt drogi robiony będzie w liniach rozgraniczających, których szerokość na wyłożonym planie to 10m, czy nawet po zgodzie na np. 4-metrową drogę i tak plan obejmie 10m?. Sebastian Adamski wyjaśnił, że obecnie planowana droga ma związek z miejscowym planem zagospodarowania, który dopuszcza  budownictwo wielorodzinne i w związku z tym miasto chce polepszyć dojazd dla potencjalnej większej liczby mieszkańców. Pas 10m to linia która zawiera także urządzenia teletechniczne, wodociągowe, itp. Nie oznacza to, że inwestycja będzie realizowana na posesjach mieszkańców.

            Jeden z mieszkańców wyraził obawę, że sprawa tej drogi może potoczyć się podobnie jak ul. Granicznej, gdzie najpierw drogę wyremontowano, a obecnie jeżdżą tam tiry. Kolejną sprawą, która budzi wątpliwości mieszkańców, jest to, czy po wyrażeniu ich zgody na przeprowadzenie drogi z liniami rozgraniczającymi 10m, UM będzie mógł dowolnie dysponować na tej szerokości, a oni nie będą już mieli wpływu na decyzje UM i czy wykupiony zostanie pas o takiej właśnie szerokości.

            Mieszkańcy zastanawiali się też, jakie UM ma argumenty, żeby użyć ustawy o przymusowym wykupie nieruchomości w momencie gdy oni generalnie nie są przeciwni powstaniu tej drogi, a jedynie jej szerokości.

            Zaproponowano zastanowienie się nad drugą opcją, wynikającą z notatki ze spotkania w UM – złożenie wniosku o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego i późniejszego uregulowania prawnego drogi, tak aby wykluczyć budownictwo wielorodzinne. Sebastian Adamski wyjaśnił, że planowana droga jest konsekwencją obecnego planu zagospodarowania, bo ewentualny przyrost liczby mieszkańców generuje potrzebę wybudowania odpowiedniej infrastruktury.

Padła również propozycja zmiany statusu drogi na dojazdową KDX: 3 do 3.5m + 1.5m pobocza. Sebastian Adamski zauważył, że w takim przypadku muszą być robione mijanki, co może generować konflikty, bo mijanki umiejscowione będą tylko na niektórych posesjach.

Przedstawicieli Rady Dzielnicy zapytano, na co obecnie mieszkańcy mogą sobie pozwolić. Michał Wojaczek zaproponował, że można wnioskować o przesunięcie terminu złożenia pisma do UM, przygotować listę pytań do UM lub zawnioskować o drogę o konkretnej szerokości z chodnikiem, który byłby konieczny ze względów bezpieczeństwa, bo niezależnie od szerokości drogi, niektórzy i tak będą przekraczać dozwoloną prędkość.

Mieszkańcy zaproponowali, żeby zrobić z drogi strefę zamieszkania lub ciąg pieszo-jezdny. Zastanawiano się też nad możliwością postawienia progów zwalniających. W ramach podsumowania dyskusji, przedstawione zostały 4 rozwiązania:

  1. Zgodzić się na drogę zaproponowaną przez UM
  2. Zawnioskować o drogę węższą
  3. Nie zgodzić się na nic
  4. Zawnioskować o zmianę planu zagospodarowanie przestrzennego

Jeden z mieszkańców zauważył, że jeżeli rozpatrujemy wniosek o zmianę drogi na węższą, to należy pomyśleć o deklaracji, żeby każdy oddał część posesji pod tę drogę. Michał Wojaczek zasugerował, żeby z dzisiejszego zebrania zrobić notatkę i wraz z listą obecności przesłać ja do UM. Notatka powinna zawierać wspólne stanowisko pod nią podpisanych. Ponownie dyskutowano o możliwościach zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, nad tym, jaka powinna być nowa droga oraz nad ewentualnym uregulowaniem stanu prawnego obecnej drogi. Padła propozycja, żeby połączyć wniosek o zmianę planu zagospodarowania, który wykluczałby zabudowę wielorodzinną z wnioskiem o zaplanowanie węższej drogi w stosunku do planowanej przez UM obecnie. W kwestii uregulowania stanu prawnego obecnej drogi, część mieszkańców ma obawy, że po tym fakcie przestaną mieć wpływ na to, co się z drogą stanie. Dlatego przeważa opinia, że stan prawny należy uregulować po ostatecznych ustaleniach z UM, co do przebiegu i szerokości nowej drogi oraz po ewentualnej zmianie w planie zagospodarowania przestrzennego. Jedna z mieszkanek zaproponowała, żeby zapytać w UM, czy można zmniejszyć linie rozgraniczające z obecnych 10m do np.: 5m.

Mieszkańcy przystąpili do sporządzania wniosków i zapytań do UM, które zostaną odczytane i poddane ewentualnej dyskusji i na ich podstawie zostanie sporządzone pismo do UM. Ustalono, co następuje:

  1. Powołując się na notatkę ze spotkania w UM z dnia 29 października, mieszkańcy chcą skorzystać z możliwości wnioskowania o zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego w celu wyłączenia zabudowy wielorodzinnej
  2. Nie ma zgody na planowany obecnie przebieg drogi
  3. Rozmowy o uregulowaniu prawnym drogi mieszkańcy podejmą dopiero po zmianach w planie zagospodarowania przestrzennego oraz po zmianie w planie obecnej drogi

Po przeczytaniu ustaleń spisanych przez mieszkańców, zapytano czy ktoś się z nimi nie zgadza – nie było sprzeciwu. Danuta Hanak zapytała, czy obecnych jest większość przedstawicieli posesji z ul. Jarzynowej? Z sali uzyskano potwierdzenie. Ustalono, że po napisaniu pisma i zebraniu pod nim podpisów, dostarczone ono zostanie do Danuty Hanak, która przekaże je do UM. Notatka z tego spotkania zostanie udostępniona na stronie Rady Dzielnicy Zamysłów. Na tym spotkanie zakończono.

Rybnik 17.11.2015

Pobierz całość w formacie pdf

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

R E K L A M A
stat4u